Què són les empreses d’inserció

Té la consideració d’empresa d’inserció aquella que sigui qualificada com a tal, que porti a terme qualsevol activitat econòmica de producció de béns o de prestació de serveis i l’objecte social de la qual tingui com a finalitat primordial la integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d’exclusió social.

Poden ésser qualificades com a empreses d’inserció les societats mercantils, les societats laborals i les cooperatives que, legalment constituïdes, compleixin el que estableix aquesta Llei.

La finalitat primordial d’aquestes empreses s’ha d’acreditar amb el compliment dels requisits exigits per l’article 4 de la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per a regular les empreses d’inserció sociolaboral. A més han d’estar degudament registrades d’acord amb el Decret 277/2003, de 4 de novembre, de funcionament i competència del Registre administratiu d’empreses d’inserció de Catalunya.
Les Empreses d’Inserció conserven la lògica de les empreses de caràcter ordinari aplicant-hi i conjugant fòrmules d’integració sociolaboral. El paper de les Empreses d’Inserció a través d’aquestes mesures d’economia social contribueixen, a la integració sociolaboral de grups en risc d’exclusió.

Així doncs, al mateix temps que s’assoleixen fites de caire social, les Empreses d’Inserció porten a terme una idea de negoci produïnt béns i serveis de qualsevol sector, i per a qualsevol mercat.

Les Empreses d’Inserció son un recurs pont per a facilitar l’accés a persones amb dificultats d’inserció sociolaboral, contribuint a desenvolupar les seves aptituds professionals facilitant l’ accés al mercat laboral ordinari.

 1. Es poden constituir com a societats mercantils, societats laborals o cooperatives, però han d’estar promogudes per entitats o corporacions de dret públic, o bé per entitats sense ànim de lucre l’objecte social inclogui la inserció social de persones especialment desafavorides.
 2. Han de proporcionar als treballadors processos personalitzats i assistits de treball remunerat, formació en el lloc de treball, habituació social i laboral i, si escau, serveis d’intervenció o mesures d’acompanyament social que permetin la seva posterior incorporació al mercat de treball ordinari
 3. Han de mantenir, un mínim d’un 30% i un màxim d’un 70% de treballadors en procés d’inserció respecte al total de la plantilla.
 4. No poden tenir vinculats els balanços, els comptes de resultats i el patrimoni a activitats econòmiques diferents de les de l’objecte social.
 5. Han de aplicar almenys, el 80% dels resultats o els excedents disponibles obtinguts en cada exercici econòmic la millora o l’ampliació de les estructures productives i d’inserció.
 6. Estar inscrites en el registre corresponent a la seva forma jurídica i en el Registre Administratiu d’Empreses d’Inserció.
 7. No haver amortitzat cap lloc de treball per acomiadament improcedent durant l’any anterior a la sol·licitud de qualificació.

Persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi que estiguin desocupades i que tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari, estiguin incloses en algun dels col·lectius següents:

 1. Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral. 
 2. Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció. 
 3. Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen els requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció. 
 4. Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de menors. 
 5. Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social. 
 6. Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses. 
 7. Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió. 
 8. Aturats de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.
Què són les empreses d’inserció